Синергични ефекти от придобиване и сливане на дружества

Съществува в теорията разделение на възможните ефекти от синергията на две групи, както следва:

А.) Оперативни синергични ефекти – оказват въздействие върху дейността на обединената компания и включват икономии от мащаба, повишени възможности за гъвкава ценова политика и повишаване на потенциала за растеж. Тези ефекти се проявяват като очаквания за генериране на повече парични средства.

Б.) Оперативни синергични ефекти – оказват въздействие върху данъчните ползи, диверсифициране на източниците на финансиране, подобрени възможности за получаване на заеми и генериране на излишъци от парични средства. Тяхното проявление най често е повишен нетен паричен поток към обединеното дружество или като по-ниски нива на отстъпки.

Автор
Би Ту Би Нет OOD
www.b2bnet.info