Как да оценя бизнес плана на предприятието, таргет на придобиването?

Наличието или липсата, както и качеството на бизнес плана на предприятието, таргет на придобиване, е от особено значение при взимане на решение за извършване или неизвършване на съответната инвестиция.

1. Наличие или липса на бизнес план

Наличието или липсата на одобрен от собственика или мениджмънта на предприятието бизнес план е пряко и явно доказателство за нивото на корпоративна култура в предприятието. При наличието на бизнес план, потенциалният инвеститор може да направи извод за едно приемливо ниво на качеството на бизнес управление, покриващо нормалните очаквания на инвеститорите, както и за наличието на корпоративна култура. Обратно, липсата на бизнес план на предприятието би могла сама по себи си да откаже сериозен инвеститор от започването или продължаването на бизнес преговорите.

2. Качеството на бизнес плана

Качеството на бизнес плана се определя грлавно от неговата всеобхватност,вероятността на направените в него предположения и допускания, както и доказателствата за финансовата обезпеченост на планираните бизнес инициативи.

1.1. Всеобхватността означава, че всички основни дейности от бизнеса на предприятието са обхванати, като са разглезани в детайли потенциалните практически рискове.

1.2. Оценката на вероятността на направените предположения и допускания до голяма степен може да бъде субективна. Все пак, в случаите когато потенциалният инвеститор е местен за пазара или има опит в съответната сфера, оценката ще се направи на база факти и директен опит в извършване на дейността. С други думи, оценката, напраренаот инвеститор с опит в съответния бизнес най-вероятно би била вярна.

1.3. Разбира се не би могло да има 100% гаранция за финансовата обезпеченост на предвидените бизнес инициативи. Въпреки това, ако кредибилността и способността на предприятито да генерира пари в брой, би могла разко да контрастира с поставените в бизнес плана цели.

Преценката на всички описани по-горе фактори би била по-достоверна, ако прилагането на бизнес плана е в ход поне за две финансови години.

Автор
Росен Александров, адвокат
+359 884043191
Би Ту Би Нет OOD
www.b2bnet.info