Как да определя ефектите от синергията?

В случаите когато имате установен бизнес и придобивате нов от същата или друга индустрия, следва да прецените синергичните ефекти от сделката. С други думи, след сделката по придобиване на бизнес или сливане на бизнеси е възможно да постигате по-високи резултати с по-малък ресурс, т.е. с обединението на двете компании да създадете компания с по-висока стойност от тази на двете компании, взети заедно поотделно. Например, такъв синергичен ефект би бил ако Вашата дистрибуторска мрежа се допълва, а не се припокрива с дистрибуторската мрежа на придобитата/обединената бизнес структура.

В практиката, предполагаемите синергични ефекти оправдават придобиванията и сливанията на компании и са причина инвеститорите да заплащат за дадена компания цена, надхвърляща пазарната й цена към момента.


Кога да определим възможните синергични ефекти от сделката?

Всъщност определянето на синергичните ефекти е планирането на интеграцията преди започване на процеса на сливане или придобиване, и преди получаване на предвидените по закон разрешения, ако такива се изискват. В общия случай, това планиране включва обмяната на информация между страните, която да подпомогне успешното приключване на сделката, както и различни други дейности, целящи да съкратят времето между окончателното одобрение на сделката от регулаторните органи и Ден 1 (т.е. денят, в който страните считат, че сделката е породила ефект). В зависимост от вида дружества или сложността на интеграцията, тези дейности може да варират от няколко срещи до поддържане на постоянен контакт за установяване на интеграционните екипи, съставяне на договорите и други.


Как да определим възможните синергични ефекти от сделката?

Определянето на синергичните ефекти се извършва чрез преглед на съответствието антитръстово законодателство, активно проследяване на специфични правни въпроси свързани с интеграцията, както и обмяната на информация относно търговската дейност, например клиентска база, доставчици, начини на разпространение на стоките и/или услугите и други.


Какви са типовете синергия?

Съществува в теорията разделение на възможните ефекти от синергията на две групи, както следва:
А.) Оперативни синергични ефекти – оказват въздействие върху дейността на обединената компания и включват икономии от мащаба, повишени възможности за гъвкава ценова политика и повишаване на потенциала за растеж. Тези ефекти се проявяват като очаквания за генериране на повече парични средства.

Б.) Оперативни синергични ефекти – оказват въздействие върху данъчните ползи, диверсифициране на източниците на финансиране, подобрени възможности за получаване на заеми и генериране на излишъци от парични средства. Тяхното проявление най често е повишен нетен паричен поток към обединеното дружество или като по-ниски нива на отстъпки.

Автор
Росен Александров, адвокат
+359 884043191
Би Ту Би Нет OOD
www.b2bnet.info